• نحوه نمایش:
آبگیر، آبادی حیوانات آفریقا

آبگیر، آبادی حیوانات آفریقا

این مجموعه مستند به مطالعه کارشناسان از رفتار حیوانات با استفاده از دوربین های جاسازی شده در اطراف یک آبگیر اختصاص دارد. چهارشنبه ها ساعت 23 تکرار روز بعد ساعت 14

3 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<