• نحوه نمایش:
تاریخچه غذا

تاریخچه غذا

این مستند به تاریخچه و تاثیرات فرهنگی انواع غذاها در طول زمان می پردازد. شنبه ها ساعت 21 تکرار روز بعد ساعت 10

2 قسمت پخش شده
  • تاریخچه غذا - 2

    این مستند به تاریخچه و تاثیرات فرهنگی انواع غذاها در طول زمان می پردازد.

  • تاریخچه غذا - 1

    این مستند به تاریخچه و تاثیرات فرهنگی انواع غذاها در طول زمان می پردازد.

>> > 1 < <<