• نحوه نمایش:
گنجینه - سری چهارم

گنجینه - سری چهارم

مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایرانبا همکاری مرکز آرشیو سازمان صدا و سیمابرای پخش در برنامه گنجینه انتخاب شده اند. چهارشنبه ها ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 15

5 قسمت پخش شده
 • گنجینه - ديدني های جام

  مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صدا و سیما برای پخش در برنامه گنجینه انتخاب شده اند.

 • گنجینه - نیشدارو

  مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صدا و سیما برای پخش در برنامه گنجینه انتخاب شده اند.

 • گنجینه - همسران حاج عباس

  مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صدا و سیما برای پخش در برنامه گنجینه انتخاب شده اند.

 • گنجینه - پنجره

  مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صدا و سیما برای پخش در برنامه گنجینه انتخاب شده اند. پنجره - سید حسین صافی

 • گنجینه - مرد نمکی

  مستندهای کلاسیک برگزیده از مستندسازان برتر ایران با همکاری مرکز آرشیو سازمان صدا و سیما برای پخش در برنامه گنجینه انتخاب شده اند.

>> > 1 < <<