• نحوه نمایش:
ستاره دار

ستاره دار

این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد. از 10 آذر هر روز ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 9

  • ستاره دار

    این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد. از 10 آذر هر روز ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 9

>> > 1 < <<