• نحوه نمایش:
ستاره دار

ستاره دار

این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد. از 10 آذر هر روز ساعت 20 تکرار روز بعد ساعت 9

9 قسمت پخش شده
 • ستاره دار - 9

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

 • ستاره دار - 8

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

 • ستاره دار - 7

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

 • ستاره دار - 6

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

 • ستاره دار - 5

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

 • ستاره دار - 4

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

 • ستاره دار - 3

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

 • ستاره دار - 2

  این مجموعه در 9 قسمت به جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

 • ستاره دار - 1

  این مجموعه در 9 قسمتبه جنبش های دانشجویی از آغاز سال تاسیس دانشگاه تهران تا سال 1378 می پردازد.

>> > 1 < <<