• نحوه نمایش:
زمین بسیار بزرگ

زمین بسیار بزرگ

این برنامه به بررسی ساختمان های بلند و آشنایی با طراحی؛ مهندسی و مواد به کار رفته در آنها می پردازد. چهارشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

  • زمین بسیار بزرگ

    این برنامه به بررسی ساختمان های بلند و آشنایی با طراحی؛ مهندسی و مواد به کار رفته در آنها می پردازد. چهارشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

>> > 1 < <<