• نحوه نمایش:
زمین بسیار بزرگ

زمین بسیار بزرگ

این برنامه به بررسی ساختمان های بلند و آشنایی با طراحی؛ مهندسی و مواد به کار رفته در آنها می پردازد. چهارشنبه ها ساعت 16 تکرار روز بعد ساعت 11

3 قسمت پخش شده
  • زمین بسیار بزرگ - 3

    این برنامه به بررسی ساختمان های بلند و آشنایی با طراحی؛ مهندسی و مواد به کار رفته در آنها می پردازد.

  • زمین بسیار بزرگ - 2

    این برنامه به بررسی ساختمان های بلند و آشنایی با طراحی؛ مهندسی و مواد به کار رفته در آنها می پردازد.

  • زمین بسیار بزرگ - 1

    این برنامه به بررسی ساختمان های بلند و آشنایی با طراحی؛ مهندسی و مواد به کار رفته در آنها می پردازد.

>> > 1 < <<