• نحوه نمایش:
ارمنستان؛ دروازه اوراسیا

ارمنستان؛ دروازه اوراسیا

مجموعه مستند ارمنستان؛ دروازه اوراسیا به بررسی پتانسیل های همسایه شمال غربی ایران یعنی کشور ارمنستان می پردازد. هر روز ساعت 18:30 تکرار روز بعد ساعت 8

7 قسمت پخش شده
 • ارمنستان؛ دروازه اوراسیا - 7

  مجموعه مستند ارمنستان؛ دروازه اوراسیا به بررسی پتانسیل های همسایه شمال غربی ایران یعنی کشور ارمنستان می پردازد.

 • ارمنستان؛ دروازه اوراسیا - 6

  مجموعه مستند ارمنستان؛ دروازه اوراسیا به بررسی پتانسیل های همسایه شمال غربی ایران یعنی کشور ارمنستان می پردازد.

 • ارمنستان؛ دروازه اوراسیا - 5

  مجموعه مستند ارمنستان؛ دروازه اوراسیا به بررسی پتانسیل های همسایه شمال غربی ایران یعنی کشور ارمنستان می پردازد.

 • ارمنستان؛ دروازه اوراسیا - 4

  مجموعه مستند ارمنستان؛ دروازه اوراسیا به بررسی پتانسیل های همسایه شمال غربی ایران یعنی کشور ارمنستان می پردازد.

 • ارمنستان؛ دروازه اوراسیا - 3

  مجموعه مستند ارمنستان؛ دروازه اوراسیا به بررسی پتانسیل های همسایه شمال غربی ایران یعنی کشور ارمنستان می پردازد.

 • ارمنستان؛ دروازه اوراسیا - 2

  مجموعه مستند ارمنستان؛ دروازه اوراسیا به بررسی پتانسیل های همسایه شمال غربی ایران یعنی کشور ارمنستان می پردازد.

 • ارمنستان؛ دروازه اوراسیا - 1

  مجموعه مستند ارمنستان؛ دروازه اوراسیا به بررسی پتانسیل های همسایه شمال غربی ایران یعنی کشور ارمنستان می پردازد.

>> > 1 < <<