• نحوه نمایش:
بادگیرهای زمینی

بادگیرهای زمینی

احمد کراری مخترع بادگیرهای زمینی از خود و ابتکاراتش در استفاده از فن قدیمی بادگیر و به روزرسانی آن می گوید. کارگردان : محمد جواد رحیمی

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<