• نحوه نمایش:
جشنواره مستند

جشنواره مستند

این جشنواره محلی برای دیده شدن آثار مستندسازان جوان است و با هدف تعامل بیشتر با مخاطبان شبکه و شناسایی و جذب استعدادهای این حوزه پخش می شود. در این جشنواره آثار انتخاب شده توسط هیأت انتخاب، در قالب برنامه ای تلویزیونی در طول فصل نمایش داده شده و برگزیدگان در پایان توسط مردم و کارشناسان مشخص میشوند.

0 قسمت پخش شده
>> > < <<