• نحوه نمایش:
مردی برای تمام فصل ها

مردی برای تمام فصل ها

مستند مردی برای تمام فصل ها پرتره ای از اکبر عالمی است که در هر بخش سعی شده تا با دقت به تمام ابعاد زندگی استاد عالمی اشاره و بررسی شود. بخصوص که ایشان شخصیتی کاملا چند وجهی دارند و در کنار شخصیت منتقد ، فیلمساز ، گوینده ، عکاس و فیلمبردار هم در ایشان سراغ داریم.

2 قسمت پخش شده
  • مردی برای تمام فصل ها - 2

    مستند مردی برای تمام فصل ها پرتره ای از اکبر عالمی است که در هر بخش سعی شده تا با دقت به تمام ابعاد زندگی استاد عالمی اشاره و بررسی شود. بخصوص که ایشان شخصیتی کاملا چند وجهی دارند و در کنار شخصیت منتقد ، فیلمساز ، گوینده ، عکاس و فیلمبردار هم در ایشان سراغ داریم.

  • مردی برای تمام فصل ها - 1

    مستند مردی برای تمام فصل ها پرتره ای از اکبر عالمی است که در هر بخش سعی شده تا با دقت به تمام ابعاد زندگی استاد عالمی اشاره و بررسی شود. بخصوص که ایشان شخصیتی کاملا چند وجهی دارند و در کنار شخصیت منتقد ، فیلمساز ، گوینده ، عکاس و فیلمبردار هم در ایشان سراغ داریم.

>> > 1 < <<